محلول پاشی

راهکار افزایش کیفیت سمپاشی

افزایش کیفیت محلول پاشی

تشخیص دقیق آفات، بیماریها و کمبود عناصر غذایی

اولین و مهمترین فاکتور در کیفیت سمپاشی شناسایی نوع آفت یا بیماری و یا نوع کمبود عناصر غذایی است.  اگر  نوع آفت یا بیماری به درستی شناسایی نشود بهترین برند های سم یا کودهای موجود در بازار را هم که استفاده کنید نتیجه درستی نمی گیرید

 

جدول1 – اثرات حجم  زیاد یا کم محلول سمپاشی

سمپاشی

کیفیت نهاده کشاورزی

 

کیفیت‌ ماده موثره سم‌ و مواد همراه آن یا همان کیفیت سم و کود است نهاده های کشاورزی با کیفیت های مختلف در بازار عرضه می گردد و ما باید باکیفیت ترین برند های موجود در بازار را خریداری کنیم تا کیفیت سمپاشی افزایش یابد

 

کالیبراسیون سمپاش

نوع و کیفیت سمپاشی و نوع نازل های‌ مورد استفاده در میزان اثرگذاری محلول پاشی بسیار مهم هستند حتما قبل از سمپاشی سمپاش را کالیبره کنید درصورتیکـه عمل کالیبراسـیون به درسـتی انجـام نشـود انـدازه قطرات سم و یکنواختی سم پاشی در مزرعه و باغ مناسـب نبوده  در این صورت ممکن است محلـول سـم بیـش از انـدازه مصرف می گردد که علاوه بر مصرف بیش از حد سم باعث گیاهسوزی و افزایش هزینه نیز می گردد و یـا کمتـر از انـدازه توصیه شـده در مزرعـه یا باغ پاشـیده میشـود که در این صورت کنترل آفات یا بیمای به خوبی انجام نمی شود

بـرای کالیبراسـیون سـمپاش سـه عامـل قابـل تغییر اسـت

  • نوع و شماره نازل
  • سرعت حرکت تراکتور یا سمپاش
  • فشـار وارد شـده بـر محلـول سمپاشـی

مورد 2 و 3 تاثیر کمی در کالیبراسیون سم  ایجاد می کنند و اصل تغییرات به نوع و شماره نازل بر می گردد

 

جدول 2- جدول انتخاب نازل های تی جت در سمپاش های بوم دار

نازل جی تی سمپاش

 

مراحل کالیبراسون سمپاش

کالیبراسـیون سـمپاشها دارای 5 مرحله اساسـی اسـت

  • بازدید فنـی سـمپاش و انجام سـرویس اولیه

مطمئن شوید شـماره همـه نازلهـا یکسـان باشد و درسمپاش های بـوم دار شـکاف نازلهـا بایستی در امتـداد بوم قرار گیرد و در پشت تمامی نازلها صافـی 50 مـش وجود داشـته باشـدحتما صافی هـای درب و زیـر مخـزن را کنترل کنید. در صـورتی که نیاز به تمیز کردن دارد صافیهـا را شستشـو دهید. صافیهایـی کـه دچـار پارگـی شـده حتما تعویـض کنید. بررسی کنید  که دبـی خروجی همـه نازلهـا یکسـان باشـد

  • انتخاب نوع و شماره نازل مناسب محلول پاشی
  • تست کالیبراسیون سمپاش

 

  قطر ذرات سمپاش

قطرات ریز با قطر کمتر از 100 میکرون و قطرات درشت با قطر بیش از 500 میکرون پتانسیل بالایی برای فرار در محیط را دارند. قطرات ریزتر کمتر از 100 میکرون زمانی که سرعت باد بیشتر از یک و نیم متر بر ثانیه باشد از طریق بادبردگی به بیرون از منطقه ی سمپاشی فرار می کنند.    قطرات درشت محلول هم به دلیل پرتاب پس از برخورد به برگ ها در درون منطقه سمپاشی به زمین برخورد می کند و روی گیاه باقی نمی ماند. بخصوص زمانی که گیاه مورد هدف باریک برگ با سطح قائم باشد

زمانی که سرعت باد بیشتر از یک و نیم متر بر ثانیه باشد  قطر  بین 400 تا 500 میکرون  قطر مناسبی برای ذرات محلول می باشد تا در اثر باد فرار قطرات به حداقل برسد.

 

اندازه مناسب برای ذرات محلول سم

100 تا 300 میکرون در اندازه های ریز تا متوسط طبقه بندی می شود که برای شرایط آرام و بدون باد مناسب است  و قطر 300 تا 500 میکرون متوسط تا درشت در نظر گرفته می شود در در شرایط باد با سرعت کم مناسب تر است

 

شناسايي انواع نازل ها

نازلهـا داراي انـواع و شکل های متفـاوتی  هسـتند. امـا به طـور كلـي شـامل نازلهـاي باد بزنی و مخـروط پـاش هسـتند. نازلهـای مخروط پـاش بـرای آفت کش ها و قـارچ كـش ها مناسب هستند که بـرای پاشـش علفكـش توصيـه نمـي شـوند.  اسـتفاده از نـازل مخروطـی برخلاف نازلهـای بادبزنی و شـره ای که در زاویه ثابتی پاشـش میکننـد زمانـی ارجحیـت دارد کـه شـاخ و بـرگ محصـول موردنظـر زیاد باشـد. درایـن حالـت نازلهـای مخروطـی، برگ های گیـاه را از زوایـای مختلـف سمپاشـی میکننـد و احتمال برخورد به بیشتر نقاط گیاه افزایش می یابد

جدول 3- اندازه قطر ذرات در نازل های مختلف

قطر ذرات محلول سم

 

هرچه اندازه ذرات محلول کود و سم کوچک تر باشد پوشش یکنواخت تری روی برگ قرار می گیرد که در نتیجه محلول سم و کود  افزایش می یابد. در اغلب موارد توصیه می شود محلول پاشی به صورت مه پاشی انجام شود.

 

جدول 4- دوام نازل

 

 

فشار سمپاش

در فشـار بسیار پاییـن سمپاش اندازه قطرات بسـیار درشـت شـده و به هیچ وجه بـرای محلول پاشی مناسـب نخواهـد بـود. فشـار سیسـتم هنگام اسـتفاده از نازلهای بادبزنی و بـرای مبـارزه بـا علفهای هرز معمـولا فشـار ۲ تـا ۳ بـار و در مبـارزه بـا آفـات و بیماریهـا فشـار بیـن ۳ تـا ۴ بـار پیشـنهاد می شود. در مبـارزه بـا علفهای هـرز از ذرات درشـت تر اسـتفاده میشـود تـا بادبردگـی بـه حداقل برسـد. تنظیم فشـار در سـمپاشها به وسـیله رگوالتـور یـا شـیرتنظیم فشـار انجام میشـود.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.